ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสหมิตรวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.87 KB 191724
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสหมิตรวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.19 KB 191728
ป้ายข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ 191752
งานบริหารวิชาการ
ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 191728
ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 191730
ตารางสอบปลายภาค ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.58 KB 191737
ตารางสอน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.27 KB 191789
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.02 KB 191773
ตารางสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 191753
ตารางสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.37 KB 191737
ตารางสอบประถมศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.49 KB 191740
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.16 KB 191748
สาระหลักสูตรแกนกลาง (WORD) Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 191738
สาระหลักสูตรแกนกลาง (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 191742
BLUEPRINTM6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.83 KB 191750
ตัวอย่างไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.15 KB 191847
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 191739
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 191735
ตารางสอบกลางภาค ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 191745
BLUEPRINT M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.18 KB 191750
BLUEPRINT P6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 191772
แบบฟอร์มต่างๆ
วช.สมว.13.5 ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.89 KB 191767
วช.สมว.13.4 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.27 KB 191762
วช.สมว.13.3 รายการปฏิบัติกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.93 KB 191752
วช.สมว.13.2 แผนการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.99 KB 191755
วช.สมว.13.1 แบบขออนุญาตจัดตั้งชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.94 KB 191744
วช.สมว. 12 แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียน (สำหรับแจ้งครูที่ปรึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 191759
วช.สมว.11 แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียนให้ผู้ปกครอง (สำหรับครูประจำวิชา) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 191798
วช.สมว.10 แบบฟอร์มขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 191806
วช.สมว.09 แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียนน้อยกว่า 6080 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 191787
วช.สมว.08 แบบฟอร์มรายงานผลการไปอบรม2 (อบรมมากกว่า 1 วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 191775
วช.สมว.07 แบบฟอร์มรายงานผลการไปอบรม1 (อบรม 1 วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 191757
วช.สมว.06 แบบฟอร์มขออนุญาตไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 191787
วช.สมว.05 แบบคำร้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.88 KB 191793
วช.สมว.04 ขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 191755
วช.สมว.03 แบบรายงานผลการสอบแก้วตัวนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 191803
วช.สมว.02 บันทึกนักเรียนสอบไม่ผ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 191766
วช.สมว01 แบบฟอร์มการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 196574