ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมการเล่านิทานระดับอนุบาล1-3 
-ระดับชั้นอนุบาล1
          1.ด.ช.ขวัญแผ่นดิน   นิธิวนันท์                        ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ญ.นาโอมี          พงค์ขจรไพโรจน์               รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.ด.ญ.ธนัญชญาน์   อุดทาสุข                         รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้นอนุบาล2
          1.ด.ญ.ภูษิตา    ทรัพย์เจริญยิ่ง                        ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ช.กันติทัต   สุริยมณฑล                            รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.ด.ช.อภินันท์   อ่องลือ                                รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้นอนุบาล3
          1.ด.ญ.ฐิตาภรณ์   ธรรมสามิสร                        ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ญ.ศศิชา        พรรณงาม                         รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.ด.ญ.สุทธินี        เกศสุภาพงษษ์                    รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
กิจกรรมการเล่านิทานระดับชั้นประถมปีที่1-3
-ระดับชั้น ป.1.
          1.ด.ญ.ธันชนก   เด่นดำรงฤทธิ์                         ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ญ.ฟ้าเมตตา   เด่นอักษรกุล                       รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.เบญญาดา    โสภาพรรณราย                       รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้น ป.2
          1.ด.ช.พชร   สว่างรัฒนกุล                   ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ญ.ญานภา  ไพรผดุงวงค์                           รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.ด.ญ.จิราภรณ์  ภูมิรุ่งโรจน์                           รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน       
-ระดับชั้น ป.3
          1.ด.ช.ฐิติคุณ     ไพรกนกรัตน์                         ชนะเลิศ การเล่านิทาน
          2.ด.ญ.ประทานพร   อมรชัยสวัสดิ์                     รองชนะเลิศอันดับ  1  การเล่านิทาน
          3.ด.ช.พิธวัฒน์    สุรชัยพิสุทธ์                          รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
กิจกรรมระบายสี ระดับอนุบาล  1 – 3
-ระดับชั้นอนุบาล1
          1.ด.ญ.นาโอมี   พงค์ขจรไพโรจน์                      ชนะเลิศ การระบายสี
          2.ด.ญ.พลอยชมพู   สุริยมณฑล                        รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ญ.หทัยจันทร์   จรูญเลิศวัฒนะกุล                รองชนะเลิศอันดับ  2 การระบายสี
-ระดับชั้นอนุบาล2
          1.ด.ช.กันติทัต    สุริยมณฑล                           ชนะเลิศ การระบายสี
          2.ด.ช.นัฐชนน     สืบคงไพร                           รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ญ.ธาราวดี   คุณแจ่มตระกุล                       รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้นอนุบาล3
          1.ด.ช.จันทรกร    เลาว้าง                              ชนะเลิศ การระบายสี
          2.ด.ช.พัชรวิชญ์   แก้วเคน                    รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ญ.อาทิตยา   เจริญวงศ์เกียรติ                     รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
กิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถม ปีที่ 1 - 3
-ระดับชั้น ป.1
          1.ด.ญ.นีรากานดา  ศุภกร                              ชนะเลิศ การระบายสี    
          2.ด.ช.สุที                                                รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ญ.เพชรดา  รุกข์อนุรักษ์                           รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้น ป.2
          1.ด.ญ.ฐิตารีย์  วิเชอ                                    ชนะเลิศ การระบายสี
          2.ด.ช.ปุณวรรธน์  จุติไพรร่มใจจริง                    รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ช.สิโรฒน์   เกศสุภาพงษ์                          รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
-ระดับชั้น ป.3
          1.ด.ช.ยุทธศาสตร์  ตานา                              ชนะเลิศ การระบายสี
          2.ด.ช.เยเรมีย์        สุริยมณฑล                       รองชนะเลิศอันดับ  1 การระบายสี
          3.ด.ช.ชัยชนะ        สันติชัยชาญ                      รองชนะเลิศอันดับ  2  การเล่านิทาน
กิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6
-การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
          1.ด.ญ.หฤหรรษ์  สิทธิคงตั้ง                            ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี
          2.ด.ญ.ปวริศา    น้อยวงศ์                              รองชนะเลิศอันดับ  1 วาดภาพระบายสี
          3.ด.ญ.ดวงดาว  ไพรแสนอุดม                          รองชนะเลิศอันดับ  2 วาดภาพระบายสี
ชมเชย
          1.ด.ญ.ลักษิกา  พิทักษ์ภูมิลำเนา                       ชมเชยอันดับ 1 วาดภาพระบายสี
          2.ด.ญ.ปฐมพร  พรบันเทิง                              ชมเชยอันดับ 2 วาดภาพระบายสี
กิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
-การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
          1.ด.ญ.วรกานต์  ปอรอ                                 ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี
          2.ด.ญ.สินนภา  ฤดีเหมันต์                    รองชนะเลิศอันดับ  1 วาดภาพระบายสี
          3.ด.ญ.กวิตา   พิกุลทองเกิด                            รองชนะเลิศอันดับ  2 วาดภาพระบายสี
ชมเชย
          1.ด.ญ.ณัฐภัทร  ดวงแก้วพนาไพร                      ชมเชยอันดับ 1 วาดภาพระบายสี
          2.ด.ญ.บูรพา  แจ่มจันทร์                               ชมเชยอันดับ 2 วาดภาพระบายสี
-การวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
          1.นายนันทนัช  หน่อโพ                                ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี
          2.น.ส.จอมใจ  แซ่ซ้ง                                   รองชนะเลิศอันดับ  1 วาดภาพระบายสี
          3.น.ส.วารี      เลาหรือ                                รองชนะเลิศอันดับ  2 วาดภาพระบายสี
ชมเชย
          1.น.ส.สุธีรา  เอกโอษาวสกุล                           ชมเชยอันดับ 1 วาดภาพระบายสี
          2.นายชวนสิทธิ์  วิชัยบรรเจิด                          ชมเชยอันดับ 2 วาดภาพระบายสี
กิจกรรมคัดลายมือระดับประถมปีที่1-3
-ระดับชั้น ป.1
          1.ด.ญ.นีรากานดา  ศุภกร                              ชนะเลิศ การคัดลายมือ
          2.ด.ญ.กนกวรรณ   ชัยธรรม                           รองชนะเลิศอันดับ   1 การคัดลายมือ
          3.ด.ช.ศุภสันห์                                          รองชนะเลิศอันดับ   2 การคัดลายมือ
-ระดับชั้น ป.2
          1.ด.ช.พชร  สว่างวัฒนกุล                              ชนะเลิศ การคัดลายมือ
          2.ด.ญ.อภิสรา   พยุหาผะพันธ์                         รองชนะเลิศอันดับ   1 การคัดลายมือ
          3.ด.ญ.ฐิตารีย์   วิเชอ                                   รองชนะเลิศอันดับ   2 การคัดลายมือ
-ระดับชั้น ป.3
          1.ด.ช.จิรวัฒ  ดวงใจลิขิต                               ชนะเลิศ การคัดลายมือ
          2.ด.ช.ศุภโชค                                           รองชนะเลิศอันดับ   1 การคัดลายมือ
          3.ด.ช.ฐิติคุณ   ไพรกนกรัตน์                           รองชนะเลิศอันดับ   2 การคัดลายมือ
กิจกรรมคัดลายมือระดับประถมปีที่ 4-6
          1.ด.ญ.นิตยา   น้อยเกะ                                ชนะเลิศ การคัดลายมือ
          2.ด.ญ.น้ำปิง   นุกา                                    รองชนะเลิศอันดับ   1 การคัดลายมือ
          3.ด.ญ.ลักษิกา  พิทักษ์ภูมิลำเนา                       รองชนะเลิศอันดับ   2 การคัดลายมือ
ชมเชย
          1.ด.ญ.ณัฐณิชา  กุลวัชร์                                ชมเชยอันดับ   1 การคัดลายมือ
          2.ด.ช.ภูมิ          เด่นอักษรกุล                        ชมเชยอันดับ   2 การคัดลายมือ
 กิจกรรมคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
          1.ด.ญ.สินนภา  ฤดีเหมันต์                    ชนะเลิศ การคัดลายมือ
          2.ด.ญ.สุนิสา     วงศ์ทอง                              รองชนะเลิศอันดับ   1 การคัดลายมือ
          3.ด.ญ.อรวี        อนันต์                               รองชนะเลิศอันดับ   2 การคัดลายมือ
ชมเชย
          1.ด.ญ.ญารินดา   พนาสูง                              ชมเชยอันดับ   1 การคัดลายมือ
          2.ด.ช.อภินันท์      ห้วยสาม                           ชมเชยอันดับ   2 การคัดลายมือ
 
กิจกรรมการเขียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
          1.ด.ญ.ณัฐณิชา  กุลวัชร์                                ชนะเลิศ การเขียนไทย
             ด.ญ.ฐิติรัตน์     ไพรกนกรัตน์                       ชนะเลิศ การเขียนไทย
          2.ด.ญ.พลอยชมพู  บุษราคัมอร่าม                     รองชนะเลิศอันดับ   1 การเขียนไทย
          3.ด.ช.พีรวิชญ์  กีรติกรกุล                              รองชนะเลิศอันดับ   2 การเขียนไทย
            ด.ช.ภูมิ  เด่นอักษรกุล                                รองชนะเลิศอันดับ   2 การเขียนไทย
 กิจกรรมการเขียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
          1.ด.ญ.ญารินดา    พนาสูง                             ชนะเลิศ การเขียนไทย
          2.ด.ญ.พรสวรรค์   แซ่โซ้ง                              รองชนะเลิศอันดับ   1 การเขียนไทย
          3.ด.ญ.เบญญาภา  สุขมีชัย                             รองชนะเลิศอันดับ   2 การเขียนไทย
            ด.ญ.มุทิตา   พรบันเทิง                               รองชนะเลิศอันดับ   2 การเขียนไทย
ชมเชย
          1.ด.ญ.พิชญา    พิทักษ์ภูมิลำเนา                      ชมเชยอันดับ   1 การเขียนไทย
          2.ด.ญ.จิรวรรณ  อัตตะวุฒิคุณ                         ชมเชยอันดับ   2 การเขียนไทย
          3.ด.ญ.เยาวภา   เสาแดงรักษา                         ชมเชยอันดับ   2 การเขียนไทย
 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
          1.น.ส.จิตภา    วะทอ                                  ชนะเลิศ การเขียนไทย
          2.น.ส.ณิชา      บุญมา                                 รองชนะเลิศอันดับ   1 การเขียนไทย
          3.น.ส.วิชุดา      เลาลี                                 รองชนะเลิศอันดับ   2 การเขียนไทย
 กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
          1.ด.ญ.สุกัญญา  พงษ์ไพรวัน                           ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์
             ด.ญ.ราชพฤกษ์   เชื้อสุจริตไพบูลย์                 ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์
          2.ด.ญ.ปรียาภรณ์   สันติสุขชน                        รองชนะเลิศอันดับ   1 การแต่งคำประพันธ์
             ด.ญ.หฤหรรษ์  สิทธิคงตั้ง                           รองชนะเลิศอันดับ   1 การแต่งคำประพันธ์
          3.ด.ญ.จิรกัญญา  ซื่อสกุลกิจ                           รองชนะเลิศอันดับ   2 การแต่งคำประพันธ์
             ด.ญ.ปติยดา   ลิทู                                   รองชนะเลิศอันดับ   2 การแต่งคำประพันธ์
 กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
          1.ด.ญ.เบญญาภา   สุขมีชัย                            ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์
          2.ด.ญ.พรวิไล          ต่าสินิ                           รองชนะเลิศอันดับ   1 การแต่งคำประพันธ์
          3.ด.ญ.ณัฐภัทร        ดวงแก้วพนาไพร                รองชนะเลิศอันดับ   2 การแต่งคำประพันธ์
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
          1.น.ส.จรรยพร     เลาต๋า                              ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์
          2.น.ส.วิชุดา         เลาลี                              รองชนะเลิศอันดับ   1 การแต่งคำประพันธ์
          3.นายวีรพันธ์       ลอแฮ                             รองชนะเลิศอันดับ   2 การแต่งคำประพันธ์
กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
          1.ด.ญ.หฤหรรษ์  สิทธิคงตั้ง                            ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ
          2.ด.ญ.ฐิติพร      เตอะเหละมู                          รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ
             ด.ญ.ปรียาภรณ์  สันติสุขชน                        รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ
          3.ด.ญ.ปฐมพร  พรบันเทิง                              รองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ
กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
          1.ด.ญ.พรสวรรค์   แซ่โซ้ง                              ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ
          2.ด.ญ.พรวิไล       ต่าสินิ                              รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ
          3.ด.ญ.ณัฐภทร     ดวงแก้วพนาไพร                   รองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
          1.น.ส.กัญญาพร   พีรยุทธ์ภู่สกุล                       ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ
          2.น.ส.โชติกา        รักเกียรติพงศ์                     รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ
          3.น.ส.จันธิรา        ธนทวีพร                          รองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ
ชมเชย
          1.น.ส.อังควิภา      เมืองมูล                           ชมเชยอันดับ 1 การเขียนเรียงความ
          2.น.ส.นรพร          ชัยศรีมณฑล                     ชมเชยอันดับ 2 การเขียนเรียงความ
 
 
 

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 330 ครั้ง