ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมาลินี กิริยาการุณวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1