กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางมาลินี กิริยาการุณวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1