ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมาลินี กิริยาการุณวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1