ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
ชุดสุภาพ บริหาร
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน บริหาร
14 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันคล้ายสวรรคต ร,9
บริหาร
10 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
บริหาร
08 ต.ค. 62 ส่งคะแนนดิบ
วัดผลและประเมินผล
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 ต.ค. 62 ประชุมครู/ส่งแผนการสอนรอบที่ 1
ชุดสุภาพ บริหาร
30 ก.ย. 62 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบต้นฉบับ
วิชาการ
23 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
20 ก.ย. 62 วันเยาวชนแห่งชาติ
ชุดนักเรียน บริหาร
02 ก.ย. 62 ประชุมครู
ชุดสุภาพ บริหาร
01 ก.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชุดสุภาพ กิจกรรม
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 นิเทศการสอนครั้งที่ 1
ชุดสุภาพ วิชาการ
15 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 ส.ค. 62 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินิ ร.9
บริหาร
02 ส.ค. 62 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบต้นฉบับ
วิชาการ
01 ส.ค. 62 ประชุมครู
บริหาร
29 ก.ค. 62 วันพระราชสมภพ ร.10
บริหาร
26 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบัข้อสอบ
วิชาการ
23 ก.ค. 62 อมรมจราจร
ชุดพละ กิจกรรม
18 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 คณะครูศึกษาดูงาน
ชุดสุภาพ บริหาร
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
บริหาร
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
บริหาร
09 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ค่ายฟื้นฟูจิตวิญญาณ
อนุสาสก
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่/ทูบีนัมเบอร์วัน/วันต่อต้านยาเสพติด
ชุดนักเรียน กิจกรรม
10 มิ.ย. 62 สรุปยอดนักเรียน
วัดผลและประเมินผล
06 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
ชุดนักเรียน กิจกรรม
06 มิ.ย. 62 ประชุมครู
ชุดสุภาพ บริหาร
03 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี ร.10
บริหาร
03 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 นักเรียนแก้ 0 แก้ ร
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรม
29 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดนักเรียน อนุสาศก
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาฆบูชา
บริหาร
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร
12 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ค่ายสัมพันธ์น้องใหม่
กิจกรรมนักเรียน
09 พ.ค. 62 ครูและบุคลากรประชุม
ผู้บริหาร
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2
วิชาการ
30 มี.ค. 62 ประชุมครู บุคลากร
ผู้บริหาร
29 มี.ค. 62 ส่ง ปพ.5 และ เอกสารทางวิชาการ
วิชาการ
15 มี.ค. 62 ส่งคะแนนดิบทุกระดับชั้น
วิชาการ
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
วิชาการ
28 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศ
วิชาการ
27 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบทุกระดับชั้น
วิชาการ
20 ก.พ. 62 ส่งแผนการสอน PBL Q4
วิชาการ
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
05 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
28 ม.ค. 62 ถึง 30 ม.ค. 62 นิเทศการสอนครั้งที่ 4
วิชาการ
23 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ค่ายพักแรมลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
16 ม.ค. 62 วันครู
ผู้บริหาร
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี
ผู้บริหาร
24 ธ.ค. 61 วันคริสตมาส
อนุสาสก
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบ กลางภาค
วิชาการ
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหาร
07 ธ.ค. 61 To be number 1
ชุดสุภาพ กิจกรรมนักเรียน
05 ธ.ค. 61 ถึง 05 พ.ย. 61 วันพ่อแห่งชาติ
ผู้บริหาร
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 แก้0 แก้ ร, มส รอบที่ 2
วิชาการ
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 นิเทศการสอน ครั้งที่ 3
วิชาการ
24 พ.ย. 61 วันราชสดุดี
ชุดลูกเสือ กิจกรรมนักเรียน
19 พ.ย. 61 ถึง 21 พ.ย. 61 กีฬาสี
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 แก้0 แก้ ร, มส รอบที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน PBL Q3
วิชาการ
10 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
05 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 ลงทะเบียนสอบแก้ 0, ร, มส
ชุดนักเรียน วิชาการ