ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2
วิชาการ
30 มี.ค. 62 ประชุมครู บุคลากร
ผู้บริหาร
29 มี.ค. 62 ส่ง ปพ.5 และ เอกสารทางวิชาการ
วิชาการ
15 มี.ค. 62 ส่งคะแนนดิบทุกระดับชั้น
วิชาการ
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
วิชาการ
28 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศ
วิชาการ
27 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบทุกระดับชั้น
วิชาการ
20 ก.พ. 62 ส่งแผนการสอน PBL Q4
วิชาการ
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
05 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
28 ม.ค. 62 ถึง 30 ม.ค. 62 นิเทศการสอนครั้งที่ 4
วิชาการ
23 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ค่ายพักแรมลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
16 ม.ค. 62 วันครู
ผู้บริหาร
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี
ผู้บริหาร
24 ธ.ค. 61 วันคริสตมาส
อนุสาสก
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบ กลางภาค
วิชาการ
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหาร
07 ธ.ค. 61 To be number 1
ชุดสุภาพ กิจกรรมนักเรียน
05 ธ.ค. 61 ถึง 05 พ.ย. 61 วันพ่อแห่งชาติ
ผู้บริหาร
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 แก้0 แก้ ร, มส รอบที่ 2
วิชาการ
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 นิเทศการสอน ครั้งที่ 3
วิชาการ
24 พ.ย. 61 วันราชสดุดี
ชุดลูกเสือ กิจกรรมนักเรียน
19 พ.ย. 61 ถึง 21 พ.ย. 61 กีฬาสี
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 แก้0 แก้ ร, มส รอบที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน PBL Q3
วิชาการ
10 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
05 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 ลงทะเบียนสอบแก้ 0, ร, มส
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
ชุดสุภาพ ผู้บริหาร
15 ต.ค. 61 ชดเชยวันคล้ายสวรรคต ร,9
ผู้บริหาร
10 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ส่งปพ.5 ภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
08 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
ผู้บริหาร
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 นิเทศการสอนครั้งที่ 2
วิชาการ
22 ส.ค. 61 ส่งแบบประเมินนักเรียนที่ดี
กิจการนักเรียน
21 ส.ค. 61 วันเยาวชนแห่งชาติ
กิจกรรมนักเรียน
14 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน PBL Q2
วิชาการ
10 ส.ค. 61 จัดกิจกรรมวันแม่
ชุดนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
30 ก.ค. 61 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ผู้บริหาร
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
ผู้บริหาร
23 ก.ค. 61 ถึง 27 ก.ค. 61 นิเทศการสอนครั้งที่ 1
วิชาการ
16 ก.ค. 61 ถึง 18 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
11 ก.ค. 61 ค่ายฟื้นฟูจิตวิญญาณ
อนุสาสก
01 ก.ค. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ชุดนักเรียน - เสื้อสีขาว กิจกรรมนักเรียน
25 มิ.ย. 61 ส่งแผนการสอน PBL Q1
วิชาการ
18 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนแก้ 0 และ ร ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน วิชาการ
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
ชุดนักเรียน วิชาการ
13 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนแก้ 0 และ ร ครั้งที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 มิ.ย. 61 สำรวจ นักเรียนติด 0 ติด ร
ชุดนักเรียน วิชาการ
08 มิ.ย. 61 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง
กิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
24 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1เปิดภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร
12 พ.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 ค่ายสัมพันธ์น้องใหม่
กิจกรรมนักเรียน
07 พ.ค. 61 PLC ครูและบุคลากร
ผู้บริหาร