ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ขันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริชาติ ชำนิสารพันการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1