กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ขันแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศิริชาติ ชำนิสารพันการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1