ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ขันแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริชาติ ชำนิสารพันการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1