กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญกมล ยิ่งสินสุวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา ชื่นสุขจำเริญกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริประภา ชมทิวไม้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1