ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวแสงสุณี ยิ่งสินสุวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัญญา ชื่นสุขจำเริญกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1