ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงสุณี ยิ่งสินสุวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา ชื่นสุขจำเริญกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริประภา ชมทิวไม้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1