ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พงษ์ไพรประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพร พีระยุทธ์ภู่สกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนนิการ์ จ่าคา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณิกา ครองนิธิกุล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพันธ์ ลอแฮ
ตำแหน่ง : หัวหน้าผ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันธิรา ธนทวีพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทอยฟ้า จิตสง่าไพศาล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนภพ แซ่บือ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรพร ชัยศรีมณฑล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนนิการ์ จ่าคา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรฟ้า ราตรีวิทวัส
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พงษ์ไพรประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพร พีระยุทธ์ภู่สกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมดี พะคอ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนันธนัช หน่อโพ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ เจริญสิทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกร เมืองอนันต์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดา ญาดาบริสุทธฺ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ เผล่อโต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชยา เด่นเจิดจ้า
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล สุริยมณฑล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี วนาสินคฤหาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลจิต คชาพรอุดมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุขนิรันดร์ รอเมฆานิวัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญญาพร สิริพัฒนไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี พีระศักดิ์บวร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภารัตน์ เดอแฮ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ แซ่โซ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมวงค์ โพเง
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร กีรติกรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิทักษ์พร คีรีพัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิรา ตซู
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา ฐิติอุดมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกันต์ กวีเกรียงไกร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสวรรณ สิริพัฒนไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษา พะตาชู
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ หนุนทรัพย์เงินดี
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา เลาลี
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี ธรรมขันติ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธีรา เอกโอฬารสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาลักษณ์ เลาว้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิตา คีรีวนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิดาภา จะทอ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ชัย ภูมิรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายบริการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6