ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางภาสวรรณ พาซู

นางสุพิดา เสรีชีวี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุภาพร เด่นสอยดาว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1