ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุภาพร เด่นสอยดาว
ครู

นางสาวณิชนันท์ สีแก้วบันดาลสุข
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายสุรเกียรติ น้อยสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0