คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุภาพร เด่นสอยดาว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณิชนันท์ สีแก้วบันดาลสุข
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายสุรเกียรติ น้อยสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3