กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกรรณิการณ์ สืบคงไพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาพร ใจอ้าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรณี น้อยสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอนุภาพ สันติชัยชาญ
ครู

นายกฤติพงษ์ ฤทัยกริ่ม
ครู