ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกรรณิการณ์ สืบคงไพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาพร ใจอ้าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรณี น้อยสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมยุรี จันทเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุภาพ สันติชัยชาญ
ครู