ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกรรณิการณ์ สืบคงไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาพร ใจอ้าย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรณี น้อยสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมยุรี จันทเลิศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2