ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกรรณิการณ์ สืบคงไพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาพร ใจอ้าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรณี น้อยสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมยุรี จันทเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุภาพ สันติชัยชาญ
ครู