ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ สุริยมณฑล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีวรรณ ชำนิสารพันธ์การ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงขร รักสกุลใหม่
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :