ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา สุริยมณฑล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณีวรรณ ชำนิสารพันธ์การ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิไลพร รักทุ่งรวงทอง
ครู

นายบุญโชค มาลาคุ้มชีวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิรดี เลิศดำเนิน (ภาษาจีน)
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2