ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา สุริยมณฑล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีวรรณ ชำนิสารพันธ์การ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิไลพร รักทุ่งรวงทอง

นายบุญโชค มาลาคุ้มชีวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวอภิรดี เลิศดำเนิน (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2