กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา สุริยมณฑล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางมณีวรรณ ชำนิสารพันธ์การ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิไลพร รักทุ่งรวงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายบุญโชค มาลาคุ้มชีวี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอภิรดี เลิศดำเนิน (ภาษาจีน)
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวบัวทอง ไสวชาวดอย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5