ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพย์วัลย์ ศรีกองคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณศรี ธาตุแท้
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทร์สิริ พิทักษ์วัดจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2