กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรุณศรี ธาตุแท้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทร์สิริ พิทักษ์วัดจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัญชลี ชาญยุทธคีรี
ครู