ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพย์วัลย์ ศรีกองคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณศรี ธาตุแท้
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์สิริ พิทักษ์วัดจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2