วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนสหมิตรวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ตามหลักคริสต์ศาสนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

ปรัชญา
"คุณธรรมนำหน้า ปัญญาก่อเกิด เปิดโอกาสทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"