ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมัตติการณ์ วิทยาวัฒนากุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2