กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมัตติการณ์ วิทยาวัฒนากุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1