ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรส

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัตติการณ์ วิทยาวัฒนากุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยทิตย์ ภูรีไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1