ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบัญชี

นางพวงมณี เชื้อสุจริตไพบูลย์