ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดารา ไชยนิตย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบา ชอบพอ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริวรรณ สิริธารกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1