ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบา ชอบพอ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสิริวรรณ สิริธารกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1