กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุษบา ชอบพอ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสิริวรรณ สิริธารกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุรีรัตน์ วิถีนิติธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2