ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดารา ไชยนิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบา ชอบพอ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิริวรรณ สิริธารกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2