ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ
ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 528) 04 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 490) 04 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาค ประถมศึกษา (อ่าน 523) 04 ต.ค. 59
ดาวน์โหลดเพลงสาระภาษาไทยสำหรับทำการแข่งขัน (อ่าน 537) 16 ก.ย. 59
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 517) 22 ธ.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 543) 22 ธ.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค ประถมศึกษา (อ่าน 578) 22 ธ.ค. 58